PODPORA TRANSFORMACE DOMOVA NA HRADĚ RYCHMBURK

Tiskové zprávy

Domov Na cestě realizuje projekt

„Podpora transformace Domova na hradě Rychmburk“

Registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_066/0007320, který je finančně podpořen z prostředků

Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).

Zřizovatelem příspěvkové organizace Domov Na cestě je Pardubický kraj.

Hlavním cílem projektu je podpora procesu transformace a deinstitucionalizace ústavní pobytové služby Domov na hradě Rychmburk v malá pobytová zařízení komunitního typu. Péče o klienty bude probíhat v životních podmínkách srovnatelných se způsobem života ostatních lidí a klientům může být poskytována péče, která pro ně zajistí vše potřebné mimo ústavní zařízení.

Projekt probíhá v období od 01. 03. 2018 do 28. 02. 2021

Cílem procesu změn je, aby péče o klienty probíhala v běžných životních podmínkách, aby měli šanci žít v běžných domácnostech způsobem života srovnatelným se životem svých vrstevníků a poskytovat jim takovou péči, kterou mimo ústavní zařízení potřebují.

Změny se uskuteční díky tomu, že:

 • 13 pracovníků přímé péče bude proškoleno tak, aby byli schopni poskytovat služby klientům v prostředí komunity za pomoci metody CARe (Metoda CARe – komplexní přístup v psychosociální rehabilitaci výrazně usnadňuje a podporuje proces individuálního plánování, vybízí k práci s prostředím a zotavením klienta).
 • 10 osob transformačního týmu Domova na hradě Rychmburk bude dostatečně odborně připraven na plánovaný proces transformace.
 • 13 pracovníků přímé péče a další pracovníci zapojení do procesu transformace získají znalosti potřebné pro úspěšný vstup do nových transformovaných služeb, pro jiný přístup ke klientům, pro zapojení peer konzultanta do nových služeb, pro pochopení plánované transformace a motivaci se jí zúčastnit.
 • 36 uživatelů Domova na hradě Rychmburk bude připraveno na přesun do služeb provozovaných komunitním způsobem.

V projektu budou realizovány následující aktivity:

 1. Odborné poradenství, konzultace a workshopy pro transformační tým, vedení a pracovníky zapojené do procesu transformace.
 2. Nastavení nových metodik, vnitřních pravidel a pracovních postupů souvisejících s přechodem uživatelů do nové služby a poskytováním nové služby.
 3. Odborné vzdělávání pracovníků v přímé péči formou kurzů.
 4. Odborné vzdělávání pracovníků v přímé péči formou stáží v ČR a zahraničí.
 5. Poskytování supervizní podpory, konzultací pracovníkům zapojeným do procesu transformace.
 6. Práce s klienty.
 7. Komunikace s veřejností.
 8. Evaluace projektu.

V rámci projektu usilujeme o možnost života klientů v komunitě, eliminaci jejich sociálního vyloučení a nastavení ostatních podpůrných služeb tak, jak jí klienti potřebují. Mimo jiné chceme vytvořit podpůrnou síť sociálních služeb komunitního typu v regionu Pardubického kraje pro skupinu chronicky duševně nemocných.

Transformační plán Domova Na cestě.

Projekt byl ukončen 28. 02. 2021 externí partner projektu Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví zpracoval Souhrnnou evaluační zprávu

Informace o dění v Domově Na cestě naleznete na

našem facebook profilu: https://www.facebook.com/DOMOV.NA.CESTE/

webových stánkách: http://www.domovnaceste.cz/

Další informace o projektu a transformaci Domova Na cestě Vám předají:

Mgr. Jakub Vávra – ředitel – 602 505 167 – jakub.vavra@domovnaceste.cz

Leona Hovorková – projektová manažerka – 605 128 091 – leona.hovorkova@domovnaceste.cz

Marcela Adámková – finanční manažerka – 777 915 741 – marcela.adamkova@gmail.com