Domov se zvláštním režimem (DZR)

Je celoroční pobytová sociální služba, která zohledňuje potřeby lidí z naší cílové skupiny. Služba je poskytována ve třech střediscích s různou mírou podpory. Celková kapacita služby je 32 osob.

Domov se zvláštním režimem

Domky - Předhradí

je určen pro klienty se závažnými projevy nemoci, případně i se somatickými komplikacemi, s vysokou mírou podpory. Při vstupu do služby je požadován produktivní věk žadatele.

Cílem služby je udržet zdravotní stav a tělesnou kondici klienta, udržet a zlepšovat jeho sebe-péči. Klienta podporujeme ve využívání nabízené aktivizační činnosti, zapojujeme do péče o domácnost. Pomáháme nalézt a upevnit rodinné vazby. Umožňujeme důstojně žít a dožít v poskytované službě.


Penzion - Předhradí

poskytuje službu s nižší či střední mírou podpory. Žadatel (osoba v produktivním věku) při vstupu do služby zvládá základní sebeobsluhu, má perspektivu přechodu do např. chráněného bydlení. Aktuálně nezvládá samostatné bydlení, chybí mu smysl života.

Cílem služby je motivovat klienta k posunu do návazné služby s nižší mírou podpory, snižovat míru závislosti na poskytované službě. Podporujeme klienta v probuzení zájmu o sebe sama a okolní svět, k zájmu o práci, činnosti, aktivity. Klient se učí zacházet se svou nemocí tak, aby rozeznával zhoršení zdravotního stavu a uměl si říci o pomoc. Učí se pochopit dopad ubližujícího životního stylu na sebe na okolí.Pomáháme nalézt a upevnit rodinné vazby.


Ing. Mgr. Eva Teclová
vedoucí střediska DZR Předhradí, sociální pracovnice
+420 702 227 380, eva.teclova@domovnaceste.cz

Domov se zvláštním režimem
Domov se zvláštním režimem

Tyršova - Skuteč

nabízí střední či vyšší míru podpory. Žadatel (osoba v produktivním věku) při vstupu do služby zvládá částečně základní sebeobsluhu, vyžaduje vyšší míru zdravotní a ošetřovatelské péče. Může být imobilní. Jeho perspektiva k přechodu do služby s nižší mírou podpory je nízká či žádná.

Cílem služby je udržet a zlepšovat péči klienta o sebe a svoji domácnost. Pomáháme klientovi nalézt jeho silné stránky, rozvinout či udržet je. Klient se ve službě učí spolurozhodovat o plánování aktivit běžného dne, posilovat odpovědnost za sebe sama a své zdraví. Posilujeme klienta v dovednosti umět vyjádřit svůj názor a respektovat názor druhých, spolupracovat s nimi. Klient se učí zacházet se svým volným časem. Pomáháme nalézt a upevnit rodinné vazby.


Mgr. Pavla Hurtová
vedoucí střediska Tyršova, sociální pracovnice
Mobil: +420 702 278 568, pavla.hurtova@domovnaceste.cz


Bc. Ivana Novotná
sociální referentka - podávání žádostí o umístění
+420 702 018 271, iva.novotna@domovnaceste.cz