Domov se zvláštním režimem (DZR)

Je celoroční pobytová sociální služba, která zohledňuje potřeby lidí z naší cílové skupiny. Služba je poskytována ve třech střediscích s různou mírou podpory. Celková kapacita služby je 32 osob.

Domky - Předhradí

Určen pro klienty se závažnými projevy nemoci, případně i se somatickými
komplikacemi, s vysokou mírou podpory (24 hodin). Při vstupu do služby je
požadován věk žadatele do 65 let.

Cílem služby je udržet zdravotní stav a tělesnou kondici klienta, udržet a zlepšovat jeho sebe-péči. Klienta podporujeme ve využívání nabízených volnočasových a vzdělávacích aktivit, zapojujeme ho do péče o domácnost. Pomáháme nalézt a upevnit rodinné vazby. Umožňujeme důstojně žít a dožít v poskytované službě.


Penzion - Předhradí

Poskytuje službu s nižší či střední mírou podpory (10 hodin). Žadatel (osoba ve věku do 65 let) při vstupu do služby zvládá základní sebeobsluhu, má perspektivu přechodu do služby s nižší mírou podpory. Aktuálně potřebuje podporu
pro zvládání samostatného bydlení.

Cílem služby je v rámci trojstranného partnerství objevovat, co by ještě mohlo být v rámci zotavení možné. Služba motivuje klienta k posunu do návazné
služby s nižší mírou podpory, snižuje míru závislosti na poskytované službě. Podporujeme klienta v probuzení zájmu o sebe sama a okolní svět, k zájmu
o práci, činnosti, aktivity. Klient se učí zacházet se svou nemocí tak, aby rozeznával zhoršení zdravotního stavu a uměl si říci o pomoc. Učí se pochopit
dopad ubližujícího životního stylu na sebe na okolí. Pomáháme nalézt a upevnit rodinné vazby.


Ing. Mgr. Eva Teclová
vedoucí střediska DZR Předhradí, sociální pracovnice
+420 702 227 380, eva.teclova@domovnaceste.cz

Tyršova - Skuteč

Žadatel je osoba ve věku do 65 let. Při vstupu do služby se střední mírou podpory
(12 hodin) zvládá základní sebeobsluhu, potřebuje podporu pro zvládání samostatného bydlení. Při vstupu do služby s vyšší mírou podpory (24
hodin) zvládá částečně základní sebeobsluhu.

Cílem služby je v rámci trojstranného partnerství objevovat, co by ještě mohlo být v rámci zotavení možné. Pomáháme klientovi nalézt jeho silné stránky, rozvinout či udržet je. Klient se ve službě učí spolurozhodovat o plánování aktivit běžného dne, posilovat odpovědnost za sebe sama a své zdraví. Podporujeme klienta v udržení a zlepšení péče o sebe a svoji domácnost. Posilujeme klienta v dovednosti umět vyjádřit svůj názor a respektovat názor druhých, spolupracovat
s nimi. Klient se učí zacházet se svým volným časem. Pomáháme nalézt a upevnit rodinné vazby.


Mgr. Adéla Zrzavá
vedoucí DZR Tyršova + CDA Taksis...
+420 702 278 568 adela.zrzava@domovnaceste.cz


Bc. Ivana Novotná
sociální pracovnice - administrativa, podávání žádostí o umístění
+420 702 018 271, iva.novotna@domovnaceste.cz