„PODPORA A ROZVOJ KOMUNITNÍCH SLUŽEB V POTRANSFORMAČNÍ FÁZI VE SKUTČI“

Tiskové zprávy

Domov Na cestě realizuje projekt

„Podpora a rozvoj komunitních služeb v potransformační fázi ve Skutči“

Registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/18_089/0011115, který je finančně podpořen z prostředků

Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).

Zřizovatelem příspěvkové organizace Domov Na cestě je Pardubický kraj.

Projekt podporuje stávající proces transformace DZR, v jehož rámci vznikly nové služby komunitního charakteru. Záměrem projektu je snížit dopady institucionalizace na kvalitu života uživatelů a podpořit jejich integraci do běžného prostředí komunity.

Projekt probíhá v období od 01. 11. 2019 do 30. 09. 2022

Cílem procesu změn je, aby péče o klienty probíhala v běžných životních podmínkách, aby měli šanci žít v běžných domácnostech způsobem života srovnatelným se životem svých vrstevníků a poskytovat jim takovou péči, kterou mimo ústavní zařízení potřebují.

Změny se uskuteční díky tomu, že:

  1. Adaptujeme a uvádíme v praxi principy a prvky metody ART jako nástroje pro odstraňování dopadů institucionalizace. Metodika ART byla vyvinuta v Nizozemí s cílem podpořit lidi s chronickým duševním onemocněním, kteří často ztratili kontakt se svou rodinou i přirozeným prostředím. Zaměřuje se především na podporu zapojení rodiny a obnovu přirozených zdrojů v práci s klientem.
  2. Zvyšujeme kompetence pracovníků pro podporu samostatnosti a integrace uživatelů do komunity prostřednictvím vzdělávání.
  3. Podporujeme integraci uživatelů do komunity prostřednictvím rozvoje služeb, zapojením dalších relevantních osob a destigmatizačních aktivit.
  4. Hodnotíme změnu a šíříme příklady dobré praxe.

V projektu budou realizovány následující aktivity:

  1. Překlad, jazyková a odborná korektura s následnou implementací metody ART.
  2. Vzdělávání, supervize a odborná podpora pracovníků transformovaných služeb
  3. Rozvoj služeb centra denních aktivit a zapojení do komunity
  4. Evaluace
  5. Zapojování odborné a laické veřejnosti a snižování stigmatizace

V rámci projektu usilujeme o možnost života klientů v komunitě, eliminaci jejich sociálního vyloučení a nastavení ostatních podpůrných služeb tak, jak jí klienti potřebují. Mimo jiné se chceme podílet na tvorbě podpůrné sítě sociálních služeb komunitního typu v regionu Pardubického kraje pro skupinu chronicky duševně nemocných.

Výstupy z projektu:

Informace o dění v Domově Na cestě naleznete na našem FB profilu: https://www.facebook.com/DOMOV.NA.CESTE/

Další informace o projektu a transformaci Domova Na cestě Vám předají:

Mgr. Jakub Vávra – ředitel – 602 505 167 – jakub.vavra@domovnaceste.cz

Leona Hovorková – projektová manažerka – 605 128 091 – leona.hovorkova@domovnaceste.cz

Marcela Adámková – finanční manažerka – 777 915 741 – marcela.adamkova@gmail.com